Privacy & Cookie policy


Privacy & Cookie Policy – Flowfit

 1. 1.  Algemeen

Deze Privacy & Cookie Policy beschrijft de wijze waarop wij bij Flowfit omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en leven de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”). 

Bij registratie op ons Flowfit videoplatform (hierna het “Flowfit Platform”) zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Ook bij het eerste gebruik van onze Flowcare website (hierna de “Flowcare Website”), zal u een kennisgeving krijgen van deze Privacy & Cookie Policy. Elk verder gebruik van ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website impliceert dat u gebonden bent door deze Privacy en Cookie Policy. 

Deze Privacy & Cookie Policy kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Wij zullen de nieuwe versie van de Privacy & Cookie Policy dan aan u meedelen en op ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website publiceren. Een verder gebruik van ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website nadat u op de hoogte werd gebracht van de vernieuwde Privacy & Cookie Policy geldt als een aanvaarding van de nieuwe Privacy & Cookie Policy. 

 1. 2.     Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Rosanne Van Herck, Bieststraat 306, 3191 Boortmeerbeek, België (BTW nummer: BE 0817.769.287), hierna genoemd “Flowfit”, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op het Flowfit Platform en/of de Flowcare Website. 

 1. 3.     Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website. Deze omvatten meer bepaald volgende gegevens:  

 •        Categorie 1: Wij verwerken de naamvoornaam, en contactgegevens van de gebruikers van ons Flowfit Platform of van onze Flowcare Website (e-mail, telefoon, adres, betaalgegevens, enz.). Deze gegevens worden door ons verwerkt omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking, in het bijzonder op het ogenblik van registratie op ons Flowfit Platform, of bij de registratie voor deelname aan een groepsles of individuele les, of bij het invullen van een intake formulier (online afspraken module) op onze Flowcare Website of in onze kinesitherapie-praktijk. Op dit intake formulier vragen wij ook uw geboortedatum en reden van de afspraak en kan u ook aangeven welke fysieke klachten u heeft, voorafgaand aan een kinesitherapeutische sessie of les. Ook bepaalde andere gegevens (zoals voedingsgewoonten of vrijetijdsbestedingen) kunnen aan ons meegedeeld worden met het oog op onze kinesitherapeutische zorgverstrekking. Het meedelen van deze gegevens aan ons en het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy gelden als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van deze Privacy en Cookie Policy
 •        Categorie 2: Eventueel kunnen ook andere gegevens verwerkt worden indien u deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt, zoals uw geslacht, interesses, enz. Ook hier geldt het meedelen van deze gegevens aan ons en het aanvaarden van deze Privacy en Cookie Policy als toestemming voor deze verwerking. 
 •        Categorie 3: Na uw registratie op ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website kunnen wij ook uw IP-adres registreren. Het aanvaarden van deze Privacy en Cookie policy geldt als toestemming voor deze verwerking. 
 •        Categorie 4: Daarnaast worden bepaalde gegevens via ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website verzameld via cookies. Zie hieronder in artikel 11 meer informatie i.v.m. ons gebruik van cookies. Ook hier geldt het aanvaarden van deze Privacy en Cookie policy als toestemming voor deze verwerking.

Flowfit/Flowcare verwerkt in principe slechts in een beperkt aantal gevallen de persoonsgegevens van minderjarigen, met name in het kader van onze kinesitherapeutische dienstverlening. Er kunnen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt worden: 1) wanneer via de Flowcare Website een afspraak wordt geboekt op naam van de minderjarige; of 2) wanneer bepaalde persoonsgegevens van de minderjarige aan ons worden meegedeeld bij een bezoek aan onze praktijk in het kader van onze kinesitherapeutische dienstverlening. In principe worden in deze gevallen enkel de gegevens op de kidsID en/of de adresgegevens van het kind door Flowfit/Flowcare verwerkt (en eventuele fysieke klachten). Bij het aanmaken van een account op ons Flowfit Platform moet de gebruiker zijn of haar eigen persoonsgegevens opgeven, als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de gebruiker van ons Flowfit Platform via dit Platform toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven aan Flowfit/Flowcare, dan is de gebruiker hiervoor zelf verantwoordelijk (bijv. indien een ouder of voogd een account aanmaakt met opgave van de naam van een kind i.p.v. de naam van de ouder of voogd).

 1. 4.     Rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen (bijvoorbeeld bij registratie op het Flowfit Platform), en deze Privacy en Cookie policy te aanvaarden, verleent u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Naast uw toestemming geldt ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld toegang tot ons Flowfit Platform met videolessen via een licentie; deelname aan groepslessen; of het verlenen van kinesitherapeutische diensten) als bijkomende rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens (m.a.w. het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons geldt eveneens als rechtsgrond).  Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook via uw huisarts of andere zorgverstrekkers aan ons meegedeeld met het oog op het verstrekken van kinesitherapeutische diensten. 

 1. 5.     Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de gebruikers in staat te stellen toegang te krijgen tot het Flowfit Platform en/of de Flowcare Website en deze optimaal te gebruiken. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om u de overeengekomen diensten te kunnen verlenen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:

 •        Voor gegevens van categorie 1: Om u de diensten te kunnen leveren zoals aangeboden via ons Flowfit Platform (namelijk toegang tot videolessen) en om u de diensten te kunnen leveren zoals aangevraagd via o.a. onze Flowcare Website of onze kinesitherapie-praktijk met het oog op het aanbieden van een goede gezondheidszorg (bijvoorbeeld bevestiging en aanbod van kinesitherapeutische diensten of lessen); Daarnaast om u te kunnen contacteren indien u support nodig heeft in het kader van deze diensten; tenslotte in het kader van de financiële en boekhoudkundige verwerking van de geleverde diensten;
 •        Voor gegevens van categorie 1 en 2: Om u gerichte informatie te verstrekken, zoals e-mails en nieuwsbrieven te versturen die u kunnen interesseren (o.a. informatie m.b.t. nieuwe diensten of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van onze diensten);
 •        Voor gegevens van categorie 3 en 4: Om analytisch onderzoek te doen om ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website te optimaliseren (op technisch en inhoudelijk vlak); en om, op basis van anonieme gegevens, statistieken op te maken of onderzoek uit te voeren m.b.t. het aantal bezoeken van de pagina’s van ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses, surfgedrag en achtergronden van onze gebruikers  (voor meer informatie i.v.m. anonieme data, zie hieronder i.v.m. cookies). Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten.
 •        Voor gegevens van categorie 1 t.e.m. 4: Om vragen van gebruikers te beantwoorden en de technische administratie van ons Flowfit Platform en/of onze Flowcare Website te beheren; 

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze Privacy en Cookie Policy (o.a. nieuwsbrieven en mailings). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan (info@flowcare.be). 

Flowfit/Flowcare zal uw persoonsgegevens enkel meedelen aan medewerkers die zelf ook contractueel gehouden zijn door confidentialiteitsverplichtingen. Uw persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden aan artsen of andere zorgverstrekkers met wie u een behandelrelatie hebt. Tenslotte kunnen bepaalde persoonsgegevens, in het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp, gedeeld worden met uw ziekenfonds, uw verzekeringsinstelling, of uw OCMW.

We hebben het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Wij kunnen dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of om de veiligheid van de gebruikers van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te vrijwaren. 

 1. 6.     Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren. 

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft geldig tot het einde van de contractuele relatie tussen uzelf en ons. Bij het einde van de contractuele relatie, zullen wij automatisch uw persoonsgegevens verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens eventueel na beëindiging gedurende zes maanden te bewaren, om u de mogelijkheid te geven deze gegevens te recupereren indien u de opzeg zou willen herroepen of uw gegevens zou willen overzetten naar een ander contract. Ook behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens langer te bewaren, indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben (bijvoorbeeld: in het kader van verplichte bewaring van patiëntgegevens).  

 1. 7.     Recht van toegang, verbetering, en verzet

U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door in te loggen op uw profiel op ons Flowfit Platform, of door een mail te sturen aan info@flowcare.be.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wijzigen indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, eveneens door in te loggen op uw profiel of door een mail te sturen aan (info@flowcare.be). Bij vragen tot toegang of verbetering van gegevens vragen we u om steeds  een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen verifiëren vooraleer we deze informatie meedelen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te zenden aan (info@flowcare.be) (eveneens met toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart). U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. 

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen. Bepaalde diensten kunnen dan wel geweigerd worden. 

U ben steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons meedeelt.

 1. 8.     Contact: inlichtingen, vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens of i.v.m. cookies, dan kan u deze meedelen, ofwel rechtstreeks aan ons (per email: (info@flowcare.be) of via de contactgegevens op ons Flowfit Platform of op onze Flowcare Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en Cookie Policy), ofwel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de vroegere “Privacycommissie”: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautori... u merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaats gevonden, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per email: (info@flowcare.be) of via de contactgegevens op ons Flowfit Platform of op onze Flowcare Website of via het postadres vermeld bovenaan in deze Privacy en Cookie Policy), ofwel met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 35, of via de contactgegevens op haar website www.gegevensbeschermingsautori... nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens ernstig en hebben maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van uw paswoord, toegangscode en andere inloggegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde (tenzij dit veroorzaakt is door een fout van ons) valt buiten onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van uw inloggegevens, paswoorden, of persoonsgegevens dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website kunnen links bevatten naar andere websites die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. 

 1. 11.  Informatie i.v.m. cookies
 1. 11.1.      Informatie over ons gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Ons Flowfit Platform en onze Flowcare Website kunnen cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen ons Flowfit Platform / onze Flowcare Website en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van ons Flowfit Platform te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te meten.

 1. 11.2.      Toestemming

Bij een eerste bezoek aan ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Om ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. 

Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en Cookie Policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek. 

U kan via uw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken: 

 •        Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 •        Firefox: https://support.apple.com/nl-b... Explorer: https://support.microsoft.com/... er" class="redactor-autoparser-object">http://support.mozilla.org/nl/... wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.  

  Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers het Flowfit Platform of onze Flowcare Website gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

  1. 11.3.      Welke cookies gebruiken wij op ons Flowfit Platform en onze Flowcare Website? 

  Op ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, enz.; enz. 

  Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die wij op ons Flowfit Platform of onze Flowcare Websitegebruiken:

  Cookie

  Beschrijving doel


  Google Analytics:

  Google Analytics is de analysetool van Google die uitbaters van websites helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website, zonder dat de identiteit van bezoekers aan Google gerapporteerd wordt. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '__ga'-cookie. Voor meer informatie, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


  Sociale-media-cookies

  Sociale-media-cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerken op ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website mogelijk te maken. Ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website kan ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die via ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website wordt getoond. Verder kan inhoud van ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website door knoppen via sociale netwerken gedeeld worden. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. De uitbaters van deze sociale media kunnen via ons Flowfit Platform of onze Flowcare Website cookies plaatsen om bepaalde gegevens te verzamelen. Wij hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je naar de verklaringen die deze sociale netwerken op hun eigen websites geven. Concrete cookies oplijsten voor elk sociale netwerk.