Gebruiksvoorwaarden Flowfit

Gebruiksvoorwaarden videoplatform Flowfit

(Laatste aanpassing april 2021)

1.  Identiteit van de uitbater

Het Flowfit videoplatform (hierna het “Platform”) is eigendom van en wordt beheerd door Rosanne Van Herck, Bieststraat 306, 3191 Boortmeerbeek, België, hierna genoemd “Flowfit”. BTW nummer: BE 0817.769.287. Email adres: info@flowfit.be.

2.             Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang en elk gebruik van het Platform. Bij het aanmaken van een account wordt aan je gevraagd om te bevestigen dat je kennis hebt genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Elk bezoek aan het Platform, elke aanmelding voor een account, en elk ander gebruik van het Platform, impliceren automatisch dat je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

3.             Opzet van het Platform

Flowfit biedt via het Platform filmpjes aan met videolessen Pilates (“Back to basics”, “Intermediate” en “Into Advanced”) en Zwangerschapspilates.

De Gebruikers van het Platform worden hierna verder aangeduid als een “Gebruiker”.  Het gebruik van het Platform is voorbehouden aan Gebruikers die op correcte wijze de licentievergoedingen hebben betaald. Door een account aan te maken, deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en de verschuldigde licentievergoedingen te betalen, ontvangt de Gebruiker een licentie om onbeperkt toegang te krijgen tot het Platform en om de inhoud van het Platform (de videolessen) te bekijken. Dit houdt niet in dat de Gebruiker het recht zou krijgen om de inhoud van het Platform te bewerken, te kopiëren, te downloaden of verder te verspreiden. De licentie is een individuele licentie, die niet-overdraagbaar is en niet-exclusief is. 

4.             Het aanmaken van een account

Om gebruik te maken van het Platform, moet je een account aanmaken door je persoonsgegevens in te vullen op het online aanmeldingsformulier en je akkoord te verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy. 

Flowfit behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer om volgende redenen geweigerd worden:        

- Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens; 
- Je bent minderjarig;
- Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen; 
- Je betaalt de licentievergoedingen niet of niet volledig;
- Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden. 

  Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met de relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

  Het paswoord en de logingegevens die je ontvangt om toegang te krijgen tot het Platform zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit van de inloggegevens. Als je de inloggegevens of het paswoord toch doorgeeft aan een andere persoon, dan kan Flowfit een schadevergoeding vorderen en je verdere toegang tot het Platform ontzeggen (zonder enig recht op een terugbetaling van reeds betaalde licentievergoedingen). Om het delen van deze gegevens tegen te gaan, is het niet mogelijk om op eenzelfde moment binnen eenzelfde account via verschillende netwerken (IP adressen) toegang te krijgen tot het Platform.

  5.             Licentievergoedingen

  De Gebruiker zal een licentievergoeding betalen aan Flowfit, afhankelijk van de duurtijd van de licentie die door de Gebruiker gekozen wordt bij de registratie (of de verlenging ervan). 

  De prijzen van de licentievergoedingen worden duidelijk en transparant weergegeven in de inschrijvingsmodule van het Platform. Deze prijzen zullen tijdens de overeengekomen licentie-duurtijd niet gewijzigd worden. Bij een hernieuwing van de licentie (d.w.z. na afloop van de oorspronkelijke duurtijd), heeft Flowfit wel het recht om haar prijzen aan te passen. Flowfit zal hierover transparant communiceren. 

  Er gelden geen set-up of activatiekosten.  

  De licentievergoeding dient steeds op voorhand betaald te worden, voordat de licentie in werking treedt. De licentie begint te lopen vanaf het ogenblik dat Flowfit de licentievergoeding ontvangen heeft en een bevestiging naar de Gebruiker heeft gestuurd in verband met de aanmaak van het account. 

  Voor de afhandeling van de online betalingen werkt Flowfit samen met STRIPE. Flowfit heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de Gebruikers. Betaling kan enkel plaats vinden via een goedgekeurde betaalkaart.  De Gebruiker moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer hij of zij de bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht op het ogenblik van de bestelling.

  6.             Beperking van aansprakelijkheid

  Flowfit besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van het Platform, in het bijzonder aan de lesvideo’s. De Gebruiker aanvaardt dat de inhoud van het Platform steeds onderhavig is aan wijzigingen. Flowfit biedt deze inhoud aan zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid, geschiktheid of volledigheid ervan. Flowfit behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Platform op regelmatige basis te optimaliseren, aan te passen en te verwijderen (inclusief het recht om videomateriaal tijdelijk of definitief te verwijderen). 

  Alle informatie (inclusief lesvideo’s) op het Platform is steeds louter informatief en kan niet aanzien worden als advies of begeleiding op welk vlak dan ook (in het bijzonder niet als medisch advies/begeleiding of kinesitherapeutisch advies/begeleiding). De informatie (inclusief lesvideo’s) op het Platform is niet bedoeld als vervanging voor medische, kinesitherapeutische of andere hulp. Flowfit heeft geen relatie met de Gebruiker in de hoedanigheid van zorgverlener. Flowfit raadt de Gebruikers aan om medische vragen en/of klachten tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts, kinesist of zorgverlener voor een professioneel onderzoek en individuele medische zorgverstrekking. 

  Flowfit draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker voor enige schade (inclusief letsels, blessures, werkonbekwaamheid of materiele schade) die door de Gebruiker zou worden toegebracht aan zichzelf of aan derden door het volgen van de lesvideo's of het uitvoeren van de fysieke handelingen die erin vertoond worden. De Gebruiker is er zich van bewust dat elke vorm van beweging of sport gepaard gaat met een mogelijk risico op blessures en dat Flowfit hier op geen enkele manier voor aansprakelijk kan gesteld worden.

  Flowfit zorgt voor de nodige bandbreedte, opslagcapaciteit, en beveiligingssystemen om het Platform, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van het Platform te beschermen. Flowfit zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. 

  Flowfit streeft ernaar om toegang te verlenen tot het Platform 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Flowfit streeft in dit kader naar een beschikbaarheid van 99% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Flowfit echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot het Platform garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Flowfit alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

  Flowfit (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk t.o.v. de Gebruikers van het Platform voor (in-)directe schade, incidentele schade, speciale schade of gevolgschade i.v.m. het gebruik van het Platform, op basis van contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid, of op welke wijze ook. Dit geldt o.a. ook voor schade ontstaan door verlies van data of communicatie, in geval van onbeschikbaarheid of storingen van het Platform, hacking, inbraak in communicatiesystemen, verlies van inloggegevens, in geval van onvolledigheid, gedateerdheid of fouten in de inhoud van het Platform, enz. Flowfit is niet aansprakelijk voor commentaren van gebruikers op het Platform. Flowfit (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van het Platform (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via het Platform zouden verspreid worden). Flowfit is niet aansprakelijk voor externe links naar andere sites. Dergelijke sites staan niet onder controle van Flowfit. Een link betekent niet noodzakelijk dat Flowfit de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

  Flowfit gaat via deze Overeenkomst in elk opzicht een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. 

  Flowfit behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen met betrekking tot het Platform indien Flowfit meent dat dergelijke actie noodzakelijk of gepast is omdat de Gebruiker het Platform voor andere gebruikers in gevaar brengt of de aansprakelijkheid van Flowfit of een derde partij in het gedrang brengt of omdat de Gebruiker een inbreuk pleegt op de toepasselijke wetgeving of op deze Gebruiksvoorwaarden.

  De Gebruiker zal Flowfit (en andere gebruikers of derden) schadeloosstellen voor inbreuken door de Gebruiker (of via de account van de Gebruiker) op deze Gebruiksvoorwaarden, op de rechten van Flowfit, andere gebruikers, of derden, of op de wet. 

  De Gebruikers van het Platform zijn zelf verantwoordelijk om het Platform op een correcte en voorzichtige wijze te gebruiken. De Gebruikers van het Platform zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, smartphone, tablet, modem, internettoegang, enz. De Gebruikers van het Platform zijn ook zelf verantwoordelijk voor het installeren en updaten van antivirus systemen, firewalls, en andere beschermende technologieën om schade aan materiaal te voorkomen. 

  7.             Persoonsgegevens en privacy

  Flowfit vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. In onze Privacy & Cookie Policy  wordt beschreven hoe Flowfit omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies Flowfit gebruikt. Deze Privacy & Cookie Policy maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

  Flowfit verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Bij het aanmaken van een account moet de Gebruiker zijn/haar eigen persoonsgegevens opgeven als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de Gebruiker toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven aan Flowfit, dan is de Gebruiker hiervoor zelf verantwoordelijk (bijv. indien een ouder een account aanmaakt met opgave van de naam van een kind i.p.v. de naam van de ouder). 

  Flowfit verwerkt wel de namen en emailadressen van de Gebruikers met als doel de Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform, via hun gebruikersaccount. Door het aanmaken van een account en het opgeven van deze persoonsgegevens, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de verwerking van deze gegevens door Flowfit. Flowfit zal deze persoonsgegevens verwerken om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot het Platform. 

  Alle persoonsgegevens van Gebruikers worden op vertrouwelijke wijze behandeld en worden beschermd door technische beveiligingsmaatregelen. Flowfit zal deze informatie en gegevens enkel meedelen aan medewerkers die zelf ook contractueel gehouden zijn door confidentialiteitsverplichtingen. Flowfit zal deze gegevens slechts meedelen aan derden als de Gebruikers hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Flowfit heeft wel het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. Flowfit kan dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of om de veiligheid van de gebruikers van ons Platform te vrijwaren.

  De Gebruikers hebben het recht tot inzage, verbetering, of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door rechtstreeks in te loggen in hun account en zelf alle persoonsgegevens rechtstreeks in te zien, te verbeteren of te verwijderen. 

  8.             Intellectuele eigendom

  Flowfit is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Platform (inclusief rechten op de naam “Flowfit” en auteursrechten op de filmpjes, de layout, de grafische elementen, en de andere inhoud van het Platform). 

  Als Gebruiker van het Platform verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm elementen van het Platform (in het bijzonder videolessen) te kopiëren, te downloaden, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op een andere manier commercieel te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de filmpjes, teksten, software, databases, logo’s, grafische elementen, illustraties, grafieken, muziek, kleurcombinaties, slogans, lay-out, structuur, en elk ander element van het Platform. Het is niet toegelaten om technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen, te verwijderen of te wijzigen, of ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

  Het is in het bijzonder niet toegelaten om de inhoud van het Platform (incl. de videolessen) openbaar te vertonen of te gebruiken in een (para-)medische praktijk, bij sportlessen of onder collega’s op het werk. 

  9.             Overmacht

  In geval van overmacht is Flowfit niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van het Platform, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

  10.          Duur en (stilzwijgende) vernieuwing van de overeenkomst

  Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacy & Cookie Policy die u aanvaardt bij registratie, blijven geldig voor de periode overeengekomen bij het aanmaken van uw account. Na afloop van de overeengekomen duurtijd, wordt de overeenkomst tussen Flowfit en de Gebruiker automatisch en stilzwijgend verlengd met nieuwe periodes die steeds dezelfde duurtijd zullen hebben als de oorspronkelijke periode. Binnen een redelijke termijn voor de afloop van de lopende duurtijd van de licentie zal de Gebruiker een herinneringsmail van Flowfit ontvangen. De Gebruiker kan de licentie te allen tijde opzeggen door via zijn of haar account in te loggen op het Platform, en in het account de nodige actie te ondernemen om de licentie op te zeggen (bijv. door naar “Betaalgegevens” te gaan, en daar de optie “Abonnement Opzeggen” aan te klikken). Echter, indien de Gebruiker zijn of haar licentie opzegt nadat de betaling voor de nieuwe periode heeft plaatsgevonden (bijv. door automatische betaling via de kredietkaart op de dag van hernieuwing), zal de opzeg slechts uitwerking hebben na het einde van de nieuwe periode. De Gebruiker heeft geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen. Wanneer de Gebruiker zijn of haar licentie opzegt, zal Flowfit het account bij het einde van de licentieperiode automatisch afsluiten. 

  Flowfit behoudt zich het recht voor om, bij hernieuwing van de licentie door de Gebruiker de prijzen en de voorwaarden van de licentie te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal echter niet automatisch of stilzwijgend gebeuren en veronderstelt een actieve instemming van de Gebruiker. Indien de Gebruiker een dergelijke wijziging niet zou aanvaarden, dan komt de overeenkomst tussen de partijen ten einde.  

  Deze overeenkomst kan vóór het einde van de afgesproken duurtijd beëindigd worden, in gevallen van ernstige wanprestatie (bijvoorbeeld het niet-betalen van de licentievergoedingen; het doorgeven van inloggegevens aan derde partijen; het ongeoorloofd downloaden of verspreiden van filmpjes, enz.). Bij beëindiging is er geen recht op terugbetaling van reeds betaalde licentievergoedingen. Ook het niet (of niet-frequent) gebruiken van het Platform zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling. 

  11.          Contact

  Voor alle bijkomende inlichtingen, vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het Platform kan je contact opnemen met Flowfit via volgend email adres: info@flowfit.be.

  12.          Overige

  Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dan zal de nieuwe versie gepubliceerd worden op het Platform en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan het Platform. Vanaf dat moment bent u geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de nieuwe versie. 

  Flowfit en de Gebruiker zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben niet tot gevolg dat er een relatie van ondergeschiktheid of een soortgelijke relatie tussen de partijen zou ontstaan. 

  Flowfit heeft het recht om deze Overeenkomst over te dragen aan derden. 

  Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen.  

  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen worden exclusief gebracht voor de rechtbanken van Mechelen.